Regulamin newslettera

Regulamin subskrypcji newslettera Weave

 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. Dz.U. 2016, poz. 1030) w celu określenia zasad realizacji subskrypcji oraz praw i obowiązków subskrybenta oraz usługodawcy.
 I. Określenia regulaminowe
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
usługodawca – Splot Artystyczny Sp. z o.o.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
NIP: 7010437535
Tel. 22 628 49 91, 797 366 514
e-mail: kontakt@madebyweave.com zwany również dalej: Splot
Weave – marka handlowa służąca oznaczaniu odzieży produkowanej i sprzedawanej przez Splot,
newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów,
subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,
subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera drogą elektroniczną,
rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
pliki cookies – dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z serwisu internetowego usługodawcy. 
II. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usługi newslettera Weave
1. Korzystanie z usługi newslettera Weave jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania newslettera ma każdy użytkownik Internetu, zainteresowany tą usługą.
3. Przed skorzystaniem z usługi newslettera Weave osoba przystępująca do jego subskrypcji wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.
4. Newsletter elektroniczny wysyłany jest przez Splot do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Do subskrypcji usługi newslettera można przystąpić poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.madeby weave.com oraz dokonanie pozytywnej weryfikacji podanego adresu e-mail przez Splot.
6. Po otrzymaniu adresu poczty elektronicznej subskrybenta usługodawca prześle na podany adres e-mail autoryzujący. Po dokonaniu pełnej autoryzacji, subskrybent może otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter Weave.
7. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Splotu w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Splotu.
8. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
9. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien wysłać e-mail na adres kontakt@madebyweave.com z tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które subskrybent chce wyrejestrować.
10. Usługodawca zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji.
11. Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów oferowanych przez Splot.
 III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługodawca będzie przesyłał do subskrybentów za pośrednictwem newslettera informacje dotyczące promocji, aktualności i akcji specjalnych prowadzonych przez Splot oraz ciekawostki oraz informacje związane z marką Weave.
2. Za pośrednictwem newslettera nie będą dostarczane Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.
IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Do korzystania z usługi newslettera konieczne jest zachowanie następujących minimalnych warunków technicznych: dostęp do Internetu, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa oraz czynną i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
V. Ochrona danych osobowych 
1. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w zbiorze danych osobowych subskrybentów newslettera Weave oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Adresy poczty elektronicznej subskrybentów będą przechowywane i przetwarzane dla celów wykonania subskrypcji w siedzibie Splot Artystyczny sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej usługi newslettera Weave.
3. Splot jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 922). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Splot zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi serwisowe w zbiorze przedmiotowych adresów.
 VI. Tryb postepowania reklamacyjnego
 Wszelkie reklamacje związane z usługą newslettera należy zgłaszać do Splotu na adres e-mail: kontakt@madebyweave.com. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis sytuacji, która ma być rozpatrzona, a także wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez usługodawcę. Wyniki rozpatrzenia reklamacji będą przesyłane na adresy e-mail, z których wysłano zgłoszenie. 
VII. Odpowiedzialność usługodawcy
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera spowodowaną:
1) działaniem sił wyższych,
2) awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta,
3) jakością łącza (połączenia) subskrybenta z  Internetem,
4) awariami urządzeń dostawców Internetu subskrybenta. 
VIII. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera Weave bez wcześniejszego powiadomienia.
2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
3. Splot zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.madebyweave.com W takim przypadku usługodawca prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w regulaminie. Jeżeli w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania subskrybentowi zaktualizowanej wersji regulaminu nie zrezygnuje on z subskrypcji newslettera przyjmuj się iż zaakceptował on regulamin w zaktualizowanym brzmieniu z upływem 14 dnia licząc od dnia jego przesłania.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.madebyweave.com i  wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

Newsletter