Regulamin

REGULAMIN

I. [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy działalności prowadzonej przez Splot Artystyczny Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17,00-654 Warszawa, NIP 7010437535, REGON 147393149, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000521608, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych (zwaną dalej „Splot”), polegającej na sprzedaży towarów poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem madebyweave.com (zwany dalej jako: „Sklep”).
2. Aktualny Regulamin jest w każdej chwili dostępny na stronie Sklepu, a także w siedzibie Splotu znajdującej się w Warszawie (00-654) przy ul. Śniadeckich 17, w której to lokalizacji prowadzi przedsiębiorstwo, a także w sklepie stacjonarnym w Warszawie (00-654) przy ul. Śniadeckich 17 (zwany dalej jako: „Sklep Stacjonarny”).
3. Niniejszy Regulamin obejmuje ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez Splot za pośrednictwem Sklepu, a także odpowiednio Sklepu Stacjonarnego. Splot nie akceptuje jakichkolwiek innych warunków sprzedaży poza przedstawionymi w Regulaminie, chyba że wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Przedmiotowe warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich umów, transakcji, innych relacji biznesowych, zawieranych przez za pośrednictwem Sklepu oraz odpowiednio w Sklepie Stacjonarnym.
4. Propozycje nabycia towarów w Sklepie (która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, lecz jedynie propozycje zawarcia umowy obejmującej poszczególne towary), adresowane są do przedsiębiorców, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które – na mocy odpowiednich ustaw – mogą, jako przedsiębiorcy, we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz do osób fizycznych posiadających pełna zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”). Postanowienia niniejszego Regulaminu wynikające z przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827) mają zastosowanie wyłącznie do tych Klientów, którzy składając zamówienia i zawierając ze Splotem umowy mają status konsumentów.
5. Regulamin jest każdorazowo akceptowany przez Klienta poprzez dokonanie odpowiednich potwierdzeń w czasie składania danego zamówienia. Potwierdzenia te oznaczają, iż Klient zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego zastosowanie.
6. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT od towarów i usług w wysokości 23%. Ceny towaru nie zawierają kosztów przesyłki towaru do Klienta, które to koszty są podawane Klientom odrębnie przed złożeniem zamówienia.

 II. [Klienci i rejestracja Klientów w Sklepie]
1. Użytkownikami Sklepu mogą być zarówno Klienci, którzy dokonali rejestracji na stronie internetowej Sklepu, jak również Klienci dokonujący za jego pośrednictwem jednorazowych transakcji.
2. Rejestracja w Sklepie służy wprowadzeniu danych Klienta takich jak: imię i nazwisko oraz adres mailowy i ich przechowywaniu przez Sklep dla celów autouzupełnienie danych w formularzu zamówienia w przypadku dokonywania kolejnych zamówień przez zarejestrowanych Klientów.
3. W celu zawarcia umowy ze Splotem poprzez Sklep Klient nie ma obowiązku dokonywać rejestracji.

 III. [Zakupy, Zawarcie Umowy, dokonanie rezerwacji Towaru] 

1. Przy zawieraniu umów przez Klientów, drugą stroną umowy (sprzedawcą) jest zawsze i wyłącznie Splot.
2. Klient może dokonać zakupu towaru poprzez Sklep albo dokonać rezerwacji towaru w celu jego zakupu w Sklepie Stacjonarnym.
3. Klient w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie wybiera poszczególne towary, ich rozmiar oraz ilość sztuk, a następnie umieszcza je w koszyku zakupów poprzez akceptację przycisku „Dodaj do koszyka”.
4. Status wybieranych towarów, których zakupem jest zainteresowany Klient, może być weryfikowany poprzez wybór przycisku „Koszyk”.
5. Zainicjowanie procedury zakupu towarów znajdujących się w koszyku albo dokonania ich rezerwacji następuje poprzez wybór przycisku „Przejdź do kasy” dostępnego z poziomu funkcjonalności Koszyka.
6. Klient kupując towar w Sklepie każdorazowo dokonuje płatności w jednej z dostępnych form: płatności elektroniczne realizowane przez agenta rozliczeniowego (PayU lub PayPal) albo przelewem tradycyjnym. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pobraniem u kuriera realizującego dostawę towaru do Klienta.
7. Klient dokonując zakupu wybranego uprzednio towaru z wykorzystaniem form płatności „Zapłać z PayU” lub „Zapłać w systemie PayPal” zawiera umowę sprzedaży zamawianego towaru z chwilą dokonania płatności za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
8. Klient wybierając sposób zapłaty za towar w formie „Tradycyjny przelew na konto” dokonuje rezerwacji towaru na 48 godzin. Umowa sprzedaży zarezerwowanego towaru zostaje zawarta z chwilą uznania rachunku bankowego Splotu należną kwotą zapłaconą za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Splotu w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia rezerwacja ulega anulowaniu.
9. Klient wybierając opcję „Odbiór w sklepie” dokonuje rezerwacji zamawianego towaru na 48 godzin. W tym czasie towar jest dostępny w Sklepie Stacjonarnym. Umowa sprzedaży zarezerwowanego towaru zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności gotówką w Sklepie Stacjonarnym. W przypadku braku dokonania zakupu w Sklepie Stacjonarnym w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia rezerwacja ulega anulowaniu. W Sklepie Stacjonarnym możliwe jest dokonania płatności wyłącznie gotówką.
10. Po akceptacji zamówienia, Klient otrzymuje e - mail z potwierdzeniem danych dotyczących szczegółów dokonywanego zamówienia lub dokonanej rezerwacji.

 IV. [Sposób porozumiewania się z Klientem oraz dane kontaktowe umożliwiające kontakt Klientów ze Splotem]
1. Dla celów wynikających lub związanych z umowami, transakcjami i innymi relacjami biznesowymi, zawieranymi przez Splot za pośrednictwem Sklepu, Splot posługuje się w szczególności (nie wyłącznie) przedstawionymi poniżej adresami e - mail:
a. [kontakt@madebyweave.com]
2. Dla celów zapewnienia szybkiego i efektywnego kontaktu Klientów ze Splotem dostępne są również następujące numery telefonów:
b. 22 628 49 91

 V. [Główne cechy świadczenia Splotu]
1. Splot prowadzi sprzedaż towarów nowych, które są rzeczami ruchomymi. Szczegółowy opis towarów zamieszczony jest w Sklepie przy specyfikacji poszczególnych towarów.
2. Splot zobowiązany jest do sprzedaży towarów, które są wolne od wad.

 VI. [Przesyłki / Dostawy]
1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są uwzględnione w cenie poszczególnych towarów. Informacja o koszcie dostawy jest każdorazowo dostępna w Sklepie i widoczna zarówno przed zainicjowaniem procesu dokonywania zamówienia lub rezerwacji danego towaru, jak i w jego trakcie.
3. Przesyłki są realizowane przez podmioty, zajmujące się profesjonalnie świadczeniem usług kurierskich lub transportowych.
4. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu wysyłki zakupionych towarów są realizowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
5. Informacja o stanie realizacji zamówienia dostępna jest w Splocie przy wykorzystaniu sposobów komunikacji wskazanych w pkt IV niniejszego Regulaminu.
6. Splot nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych adresowych), który ponosi wszelkie skutki swoich działań i zaniechań w tym zakresie.

 VII. [Dane osobowe]
1. Wszelkie dane osobowe podane przez użytkowników Sklepu zachowane są w poufności i z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, w tym w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
2. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na to, że Splot będzie przetwarzał jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), według zasad szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik składając zamówienie zobowiązany jest podać swoje dane osobowe konieczne do zawarcia umowy i jej wykonania zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Klient może wyrazić zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), na otrzymywanie od Splotu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.
5. Klient ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Splot gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.madebyweave.com - przekazywane przez nich w trakcie korzystania ze Sklepu, na zasadach przedstawionych poniżej.
7. Administratorem danych jest Splot Artystyczny Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, NIP 7010437535, REGON 147393149, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000521608, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00.
8. Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 2011 nr 230, poz. 1371), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. 2013, poz. 1635) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2013, poz. 1036). Celem Administratora danych jest zapewnienie użytkownikom Sklepu należytej ochrony uzyskanych od nich danych osobowych.
9. Splot gromadzi następujące dane osobowe użytkowników Sklepu: imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres email.
10. Gromadzone dane osobowe nie są powierzane przez Administratora danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów świadczących dla Splotu usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi płatnicze, usługi informatyczne oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na mocy przepisów prawa.
11. Gromadzone dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej między Splotem a użytkownikiem Sklepu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Realizacja celu marketingowego polega w szczególności na przesyłaniu informacji o ofercie i promocjach Splotu.
12. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zrealizowania umowy, a także równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie we wskazanych powyżej celach.
13. Osoba, której dotyczą zbierane dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania z niniejszego uprawnienia należy skontaktować się ze Splotem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
14. Zbiór danych użytkowników gromadzony przez Splot został zgłoszony do Głównego Inspektora Danych Osobowych do rejestracji na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 2011 nr 230, poz. 1371).

 VIII. [Postępowanie reklamacyjne]

1. Splot ponosi odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi Klient może składać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 628 49 91, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@madebyweave.com lub na adres siedziby Splotu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Klient może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

 IX. [Gwarancja]
1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.
2. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta z niej wynikające określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.

 X. [Odstąpienie od umowy]
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej ze Splotem bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie może zostać złożone w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Stacjonarnym.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w szczególności których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wskazane w poprzednim zdaniu ograniczenie dotyczy w szczególności towarów w postaci bielizny osobistej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumentów oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdują się w załącznikach do niniejszego regulaminu.

 XI. [Prawa autorskie/własność intelektualna]
Nikt nie ma prawa korzystać w jakichkolwiek sposób z jakichkolwiek materiałów, ilustracji, zdjęć, opisów, układu strony, zamieszczonych w Sklepie pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

 XII. [Postanowienia dodatkowe]
1. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu, Splot wysyła rachunek nie później niż w terminie 7dni od chwili zawarcia umowy.
2. Użytkownik otrzymuje ponadto e - mail z informacją o wysyłce zakupionych towarów.
3. Wszelkie umowy zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.

XIII. [Wymagania dla sprzętu komputerowego i oprogramowania Klientów]

 
XIV. [Postanowienia końcowe]
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub umowy zostanie uznane za nieskuteczne lub nieważne, nie oznacza to nieważności lub nieskuteczności całego Regulaminu lub umowy.
2. Zapisy nieskuteczne lub nieważne należy zastąpić postanowieniami skutecznymi lub ważnymi, odpowiadającymi właściwości zobowiązań stron.
3. Splot zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie z ważnych przyczyn. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Splot, co nie dotyczy złożonych przed dokonaniem zmiany Regulaminu zamówień i umów będących w trakcie realizacji. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej Sklepu. Wyłącznie po akceptacji aktualnej wersji Regulaminu będzie miał możliwość skorzystania z zakupów na za pośrednictwem Sklepu
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Załącznik Nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Splot Artystyczny Sp. z o.o. ul. Śniadeckich17, 00-654 Warszawa, tel. 22 628 49 91, mail: kontakt@madebyweave.com] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Splot Artystyczny Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.;

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Splot Artystyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17; 00-654 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000521608, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010437535, e-mail: kontakt@madebyweave.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 _________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 _________________________________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

 __________________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 ______

Data

(*) Niepotrzebne skreślić. 

Newsletter